اخبار

استاندارد جدید  IEC 60034-18-در خصوص لزوم انجام تست تخلیه جزیی بر روی ماشینهای دواری که با استفاده از مبدلهای ولتاژی تغذیه و کنترل می شوند، منتشر شد!
هشتمین کنفرانس نگهداری و تعميرات در هتل المپيک تهران برگزار گردید. .
همانند سالهای قبل و در راستای خط مشی شرکت مهندسی بازرگانی آرون که همانا ارتقا دانش فنی کارشناسان صنایع مختلف و آشنایی آنها با مباحث جدید مهندسی می باشد

نمایندگـــی انحصـاری و شــرکت های همکـار