اخبار

شرکت مهندسی و بازرگانی آرون حامی مالی چهارمین کنفرانس تخلیه جزئی در دانشگاه شریف


همانند سالهای قبل و در راستای خط مشی شرکت مهندسی بازرگانی آرون که همانا ارتقا دانش فنی کارشناسان صنایع مختلف و آشنایی آنها با مباحث جدید مهندسی می باشد  این شرکت  در چهارمین کنفرانس تخلیه جزئی در اسفند ماه سال 91 در دانشگاه شریف  ضمن حمایت مالی ، تجربیات فنی خود را در کارگاههای آموزشی در اختیار علاقمندان قرار داد . 
نمایندگـــی انحصـاری و شــرکت های همکـار