اخبار

Page 1 of 3  > >>

استاندارد جدید  IEC 60034-18-در خصوص لزوم انجام تست تخلیه جزیی بر روی ماشینهای دواری که با استفاده از مبدلهای ولتاژی تغذیه و کنترل می شوند، منتشر شد!

آخرین محصول وارد شده در سایت

شرکت Techimp ایتالیا با نوآوری دیگری در زمنیه اندازه گیری تخلیه جزئی در تجهیزات برقی انجام این اندازه گیری را برای کاربران راحت و سریعتر کردند
دانلود
نمایندگـــی انحصـاری و شــرکت های همکـار